Gundua Foundations resa startade år 2006.

Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är en engagerad beskyddare av Gundua Foundation. Kronprinsessan tar sitt uppdrag på största allvar och ser fram emot vidare arbete med stiftelsens satsning på utbildning och sjukvård i Ex-Lewa.

Kronprinsessan

– Jag är engagerad i ett antal stiftelser med välgörande ändamål, och flera av dem arbetar med barn. Det är förstås oundvikligt att inspireras av mamma, som från början varit en drivande kraft och samlande gestalt för World Childhood Foundation. Ändamålet – att förbättra förutsättningarna för välståndsutveckling och demokrati i fattiga länder genom konkreta satsningar på utbildning – är förstås oerhört angeläget. Stiftelsen kunde också presentera en mycket genomarbetad och konkret plan om hur man skulle arbeta i sitt första projekt, skolan i Ex-Lewa i Kenya. Därför valde jag att tacka ja till beskyddarskapet för Gundua Foundation.

Det är snart tio år sedan idén till stiftelsen föddes och jag har haft glädjen att vara med som beskyddare för stiftelsen ända från början. Det har varit både inspirerande och lärorikt att följa dess utveckling och se vilken skillnad ett svenskt ideellt initiativ kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med väldig stolthet över de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt litet skolsystem. Ganska snart efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbildning på grundskolenivå. Sedan dess har två primary schools i trakten inkluderats i satsningen.

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör nu till de bästa i regionen. Över 750 elever har gått ut skolan och drygt 600 utbildas just nu på grundskole-och gymnasienivå. Ett tiotal elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN’s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en dynamisk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har skolgången och läskunnigheten ökat.

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i skolan. Och mer än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. Idag ser det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har tillsammans lärt oss mycket under resans gång och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta områden.

Våra huvudsponsorer är ICTA AB, initiativtagare och grundare av stiftelsen, Apoteket Hjärtat samt Ikea.

ICTA

ICTA är initiativtagare, grundare och huvudsponsor till Gundua Foundation.

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och  River Cresco AB, samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Australien.

icta.se

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är den största fristående apotekskedjan i Sverige.

Hjärtats insatser som delsponsor till Gundua Foundation har bidragit till bättre hälsovård och levnadsstandard för både barn och vuxna i Ex-lewa.

apotekhjartat.se

Ikea

Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB är huvudsponsor till Gundua Foundations utbildningsverksamhet.

De generösa bidraget har lett till stora förbättringar på stiftelsens tre skolor såsom nya lokaler, renovering av befintliga lokaler, skolbänkar, möbler, litteratur och andra läromedel som behövs i undervisningen.

ikea.se

Om Gundua

Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån i utvecklingsländerna förbättras, vilket i sin tur är förutsättningen för välstånd och demokrati. Stiftelsen arbetar främst genom konkreta satsningar på utbildning, inledningsvis i Afrika.

Att ge barn och unga möjlighet att gå i skolan och få en utbildning är något av det viktigaste ett samhälle kan ge en uppväxande generation. Utbildning är alltid en winwin-situation oavsett om man ser det som en god investering i ekonomisk tillväxt och ökat välstånd, som ett kraftfullt vapen i kampen mot fattigdom, sociala fördomar och former av extremism, eller på det individuella planet där utbildning borgar för väsentligt ökade möjligheter till arbete och egen försörjning.

AboutGundua

Hur allting började

2006 födde Charles Dyer och ICTA idén om Gundua Foundation. Tanken var att bidra till FN:s Milleniemål, en vision om att alla barn i världen ska gå i skolan senast 2015. Glädjande nog blev H.K.H. Kronprinsessan Victoria tidigt stiftelsens beskyddare. Första steget var planeringen av skolprojektet Gundua Secondary School och att få samarbetspartners som kunde finansiera det kommande bygget.

Under 2007 kom all formalia och alla godkännanden på plats. Byggentreprenaden planerades och upphandlades och under hösten togs första spadtaget. Lärare anställdes vid nyåret och undervisningen startade med ett 40-tal elever i den närliggande Primary School. Johan Bååthe engagerades som ansvarig för att leda och vidareutveckla stiftelsens verksamhet och avrapportera till styrelsen.

Byggandet av skolan fortskred i etapper helt enligt plan under 2008. Fler lärare anställdes, en rektor tillsattes och undervisningen började i skolans egna lokaler med cirka 120 elever. Under året välkomnades dessutom både fler donatorer och samarbetspartners till stiftelsen.

Charles

2009 växte Gunduaprojektet till ett av norra Kenyas större skolprojekt. Antal klasser utökades och skolan hade 240 elever. Den 12 november 2009 invigdes skolan officiellt i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Under året beslutade stiftelsen att bredda engagemanget i Ex-Lewa till en mer holistisk satsning.

Stiftelsen erhöll 90-kontostatus 2010. Samtidigt togs den närliggande Primary School in i stiftelsens stödprogram. Beslut togs att se över möjligheterna att uppföra en modern vårdcentral, Gundua Health Centre, för att stödja hela det lokala samhället.

Under 2011 och 2012 slutfördes de sista skolbyggnaderna och lärarlokalerna för Gundua Day Secondary School och skolan utvecklas nu successivt mot en mönsterskola – Gundua Model – med sina idag 280 elever. Gundua Health Centre uppfördes under 2011 och 2012 och invigdes officiellt den 12 november 2011 med Apotek Hjärtat som långsiktig samarbetspartner. I april 2012 behandlades de första patienterna och inte långt efter föddes det första barnet på vårdcentralen. Därefter har vi successivt vidareutvecklat vårdkapaciteten och säkrat ett långsiktigt strukturkapital i verksamheten. Det är idag en väl fungerande vårdcentral med hög kvalitet som behandlar mellan 400 och 600 patienter per månad. Förutom mödravård och förlossning erbjuder vi också HIV-konsultationer, familjeplaneringsträffar, labbtester, vaccinationer, utbildningsträffar med mera. Vi har också ett samarbete med den svenska organisationen Rotary Läkarbank som utgår från Gundua Health Centre när de åker ut på mobila Jeep-linjer där de utför fältsjukvård i extra utsatta miljöer i närområdet och som även regelbundet skickar ut tandläkare som undersöker barnens tänder och erbjuder tandvård på vårdcentralen.

2014 tog Stiftelsen över ansvaret för Primary School i Ex-Lewa och skolan bytte namn till Gundua Primary School. 345 elever går i klass 1-8 och dessutom finns 75 barn i åldrarna 2-5 år i förskolan. Skolan har successivt rustats upp med ny inredning och nya klassrum.

Stiftelsen arbetar vidare med att stötta barnen i omrdået i närheten av Ex-Lewa. Sedan en tid tillbaka rustas nu Ndurumuru Primary School upp till samma nivå som de övriga skolorna och införlivas i verksamheten. Här har stiftelsen fått hjälp av IKEA.

Kontinuerligt sker utveckling och förbättring av såväl skolor som vårdcentral ; historieskrivningen fortgår hela tiden.

"Vi gör skillnad på riktigt”

Gundua Foundation är ICTA:s långsiktiga engagemang för att hjälpa främst fattiga barn och ungdomar i Kenya att få bättre utbildning och hälsa. Yann Blandy, VD för ICTA, berättar om engagemanget

Stiftelsen startades 2007 när vi beslöt oss för att samla alla våra gåvoinsatser till en enda för att möjliggöra konkreta och mätbara hjälpinsatser. Sedan dess har vi arbetat för att ge speciellt barn och ungdomar bättre livskvalitet genom utbildning och läkarvård i en mycket fattig del av norra Kenya.

I dag har vi fler elever i Gundua Primary och Gundua Secondary-skolorna än anställda i ICTA-koncernen. Våra skolor tar emot mer än 600 elever och är nu bland de bästa i regionen. Hälsokliniken, Gundua Health Centre, som sponsras av Apotek Hjärtat, är även den en del av stiftelsens långsiktiga satsning för att öka levnadsstandarden för de cirka 10 000 personer som bor och lever i samhället Ex-Lewa.

Långsiktighet är ett nyckelord för oss och Intellecta agerar för att kunna göra verklig skillnad. Gundua Foundation ligger oss väldigt varmt om hjärtat och är inte ”bara” ett CSR-projekt. Många medarbetare skänker både pengar och tid till Gundua och varje år erbjuder vi också några av våra medarbetare möjligheten att besöka stiftelsen på plats i Kenya och se arbetet som pågår. Vi donerar också datorer, cyklar, böcker och andra föremål som är till nytta i det dagliga skolarbetet.

Det som skiljer Gundua Foundation från andra ideella organisationer är att vår stiftelse har ett minimum av administrativa uppgifter och omkostnader vilket innebär att bidragen går direkt till dem som behöver resurserna mest – barn och ungdomar i Ex-Lewa. Tack vare att vi inte har några mellanhänder kan vi säkerställa att våra donationer och bidrag kan ge verklig effekt. Låt mig berätta om några av de saker vi har genomfört bara det senaste året:

  • Primary School i Ex-Lewa blev Gundua Primary School och är nu en officiell Gundua-skola. Skolan blev utsedd till Bästa Skola i Buuri-distriktet 2015.
  • På Gundua Secondary School har ett flertal förbättringar genomförts: En ny rektor är anställd, nya datorer är på plats och vi har byggt en basketbollplan intill skolan som fortsätter att vara bland de tre bästa skolorna i området.
  • Stiftelsen har skickat sju toppstudenter vidare till högre universitetsutbildningar med hjälp av bidrag från Gundua Foundations stipendier.
  • Gunduas Hälsoklinik, Gundua Health Centre, erbjuder både förebyggande och akut sjukvård. Under 2014 förlöste vi 55 barn, tog emot 5 500 patienter, behandlade 1 100 tandvårdspatienter, genomförde 260 HIV-undersökningar och höll 180 familjeplaneringsmöten.
  • Tack vare en generös donation av Apotek Hjärtat har vi kunnat borra en brunn som ska förse både skolan och samhället Ex-Lewa med färskt dricksvatten.
  • Tack vare ännu en generös donation av Ikea har vi också kunnat bygga nya klassrum både på Gundua Primary School och på grannskolan Ndurumuru Primary School.
  • Jag är mycket tacksam för våra medsponsorers, Apotek Hjärtat och Ikea, generösa donationer och starka engagemang i Stiftelsen Gundua. Tillsammans har vi stora möjligheter att göra ännu mer för barnen och ungdomarna i regionen.

Yann Blandy – VD och Koncernchef ICTA AB

Styrelsen

Gundua Foundation har samlat bred och djup kunskap inom välgörande samhällsinsatser, nationellt och internationellt, till sin styrelse. Samtliga medlemmar arbetar ideellt; grundplåten för projekten som blivit verklighet i Ex-Lewa härrör från styrelsen.

H.K.H. Kronprinsessan Viktoria
Beskyddare & Hedersledamot

Richard Ohlson, Ordf. AdSaka AB
Ordförande

Johan Nordenfalk, Catella
Ledamot

Pål Hodann, Grundare och partner FH Partners AB
Ledamot

Claes Dinkelspiel, Styrelseordförande Öhman Fondkommission
Ledamot

Sophie Ahldin
Ledamot

Johan Bååthe, Plan International Sverige
Ledamot

Stadgar och årsredovisning

Stadgar för stiftelsen Gundua – ladda ner

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 – ladda ner